Zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z późn. zm. Sklep odpowiada za uzasadnione wady towaru jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od wydania towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu składania reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić, czy zamówiony towar nie posiada zewnętrznych uszkodzeń lub ubytków. Brak dochowania należytej staranności przy sprawdzeniu zawartości przesyłki może skutkować odmową uznania reklamacji przez Sklep / firmę kurierską / przewoźnika / firmę transportową.
 3. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że zawartość przesyłki nie zawiera zamówionego towaru lub jest on uszkodzony należy w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej / kuriera / kierowcy / przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą maila pod adresem info@kadek.pl
 4. Reklamację dotyczącą towaru zakupionego w Sklepie należy składać do Sklepu w formie pisemnej pocztą na adres: Kadek Sp z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo lub elektronicznie na adres: info@kadek.pl
 5. W przypadku reklamacji, dotyczących braku zamówionego towaru lub stwierdzonych uszkodzeń towaru Klient jest zobowiązany załączyć do reklamacji wysłanej elektronicznie skan protokołu szkody, i niezależnie od poczty elektronicznej wysłać pocztą oryginał protokołu szkody, o którym mowa w punkcje 3. powyżej.
 6. Do reklamowanego towaru Klient jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie wraz ze szczegółowym opisem przyczyn składania reklamacji.
 7. Klient składający reklamację zobowiązany jest do podania następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, uzasadnienie reklamacji wraz ze wskazaniem oczekiwań (zwrot równowartości Towaru / wymiany Towaru na inny niewadliwy). W przypadku wskazania przez Klienta niewystarczających informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie lub dodatkowe wyjaśnienia.
 8. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni, liczonych od dnia wpływu reklamacji do Sklepu. W przypadkach konieczności powołania rzeczoznawcy do rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji Sklep jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o tym fakcie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Sklepu i wskazania orientacyjnego terminu rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji bezzasadnej lub reklamacji wskazującej na uszkodzenia towaru z winy Klienta, towar zostanie odesłany do Klienta, a Klient zostanie obciążony opłatami związanymi z obsługą reklamacji, w szczególności opłatą zwrotu towaru i opłatą z tytułu ewentualnej ekspertyzy wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o warunkach odstąpienia od umowy Klient może pobrać ze strony Sklepu, z zakładki „Reklamacje i zwrot”, umieszczonej na dole strony Sklepu www.charme-madame.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odbioru towaru przez Klienta.
 11. Towar odesłany do Sklepu na skutek złożonej przez Klienta reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może posiadać cech wskazujących m.in. na niewłaściwe użytkowanie / przechowywanie, mechaniczne uszkodzeniu w trakcie użytkowania / przechowywania przez Klienta, oraz cech wskazujących na użytkowanie w sposób niezgodny z zaleceniami producenta lub na normalne zużycie na skutek dłuższego użytkowania w przypadku reklamacji. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy towar nie może posiadać żadnych uszkodzeń lub śladów wskazujących na jego użytkowanie i musi zawierać oryginalne opakowanie, znaki towarowe, etykiety i metki producenta, z którymi był dostarczony do Klienta.
 12. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie / okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Sklep ma dokonać płatności z tytułu zwróconego przez Klienta towaru. Sklep zobowiązany jest do wykonania przedmiotowego przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.
 13. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych w formie za pobraniem.
 14. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep posiada taką możliwość, Klient pokrywa opłaty wysyłki / transportu i ewentualne różnice pomiędzy ceną zakupu towaru zwracanego i towaru wymienianego. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.
 15. Wymiana towaru na inny towar spośród towarów oferowanych przez Sklep jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej ze Sklepem.
 16. W przypadku zwrotu, Klient dokonuje wyboru pomiędzy wymianą, zwrotem gotówki lub obniżeniem ceny.
 17. Zwrot gotówki powinien nastąpić niezwłocznie.
 18. W przypadku wyboru obniżenia ceny, Klient powinien wyznaczyć Sklepowi termin na zwrot należności, np. 7 dni roboczych.

 

Wzór odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy